กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ปรับปรุงระบบให้บริการหนังสือรับรองนิติบุคคล รับรองสำเนาเอกสารและถ่ายเอกสารผ่านอินเทอร์เน็ต (e-Service)
โดยใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ลงนามรับรองเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป
หนังสือรับรองนิติบุคคล รับรองสำเนาเอกสาร และถ่ายเอกสารทางทะเบียน งบการเงิน บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
หนังสือรับรองข้อความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ของธุรกิจต่างด้าว รับรองสำเนาเอกสาร
รับรองสำเนาเอกสารสมาคมและหอการค้า
รับรองสำเนาเอกสารกิจการร่วมค้าและนิติบุคคลต่างประเทศ
หนังสือรับรองนิติบุคคลภาษาอังกฤษ

ช่องทางการรับเอกสาร


สามารถรับเอกสารได้ทั้งหมด 5 ช่องทาง

- รับเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic File)

- จัดส่งโดยพนักงานกรม (Delivery)

- จัดส่งทางไปรษณีย์ (EMS)

- รับด้วยตนเอง (Walk In)

- รับผ่านธนาคาร (Bank)

ข้อแนะนำการให้บริการ

บริการหนังสือรับรองนิติบุคคลและรับรองสำเนาเอกสารผ่านธนาคาร (e-Certificate)

ผู้ขอรับบริการติดต่อขอรับบริการได้ที่ธนาคารกรุงเทพ (บางสาขา) ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ (เฉพาะสาขารัชโยธิน)  ธนาคารมิซูโฮ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารเกียรตินาคิน และธนาคารทหารไทยธนชาต
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
โทร. 0 2547 4367, 0 2547 4387 หรือ e-Mail : onlinedocument@dbd.go.th

บริการขอหนังสือรับรองนิติบุคคล รับรองสำเนาเอกสาร และถ่ายเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.dbd.go.th (e-Service)

โดยรับเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จัดส่งโดยพนักงานกรม จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS หรือรับด้วยตนเอง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการข้อมูล e-Service กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
โทร. 0 2547 5994, 0 2547 5160 หรือ e-Mail : onlinedocument@dbd.go.th

ดาวน์โหลด

คู่มือวิธีการดาวน์โหลดไฟล์อิเล็กทรอนิกส์

คู่มือการลงทะเบียนใช้งานระบบหนังสือรับรองนิติบุคคล รับรองสำเนาเอกสาร

การขอหนังสือรับรองนิติบุคคล

การขอรับรองสำเนาเอกสาร

การชำระเงิน

การตรวจสอบสถานะคำขอ

การตรวจสอบ password สำหรับเปิดไฟล์อิเล็กทรอนิกส์

การตรวจสอบ Username Password เข้าใช้งานระบบ eservice

ถาม - ตอบ

ถาม-ตอบ e-Service & e-Certificate

ติดต่อเรา

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ที่อยู่ : 563 ถนน นนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0-2547-4367, 0-2547-4387, 0-2547-5994, 0-2547-5160